Navigace

Obsah

Pravidla a žádost pro poskytování dotací

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13. 12. 2016 schválilo poskytování individuálních dotací pro spolky a organizace včetně příloh nutných k podání žádosti.

Dotace je veřejnoprávní akt.

Obec zde vystupuje z pozice orgánu veřejné moci. S příjemcem dotace uzavírá dotační smlouvu, ale v rámci kontroly může jednostranně zasahovat do práv a povinností, může dotaci (správním rozhodnutím) krátit či zcela odebrat, ukládat odvody za porušení rozpočtové kázně.

Ustanovení §10c zákona č. 250/2000 Sb. stanovuje, že:

Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti.

 

Z výše důvodu je lhůta pro podávání žádostí o individuální dotaci stanovena pro žádosti na rok 2017 od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017.

 

Rozhodování o individuální dotaci

Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. Rozhodování o dotacích nebo návratných finančních výpomocích do částky 50 000 Kč pak náleží do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.

Obsah žádosti a veřejnoprávní smlouvy

Ustanovení §10a zákona č. 250/2000 Sb. mimo jiné stanovuje obsahovou část žádosti o dotace a obsah veřejnoprávní smlouvy s žadatelem.

Zveřejňování smlouvy

Ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb. zakládá povinnost poskytovatele zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouvy se zveřejňují pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Penále a vrácení dotace poskytovateli

V případě, že lze vyčíslit nezpůsobilé výdaje,nebo lze vyčíslit část dotace, která byla podle zjištění poskytovatele neoprávněně použita nebo zadržena, bude příjemce dotace vyzván k vrácení pouze této vyčíslené části dotace. 

Penále se počítá ode dne následujícího po dni, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně,v souladu se zákonem 250/2000 Sb.

Ke stažení:

Dotace na rok 2018

Pravidla pro poskytování dotací na r. 2018

Žádost o dotaci na r. 2018

Seznam účetmních dokladů na r. 2018