Obsah

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva

 

pokus_dotace

(5 MB max.)
Vyhodnocení dotace z minulého roku
(5 MB max.)
I. Přehled o příjmu dotace
II. Využití dotace
III. Přehled o čerpání dotace
(5 MB max.)
Souhrnná tabulka musí obsahovat datum, číslo dokladu, druh nákladu, Kč (plátci DPH uvedou cenu bez DPH )
V. Celkové skutečně dosažené příjmy (zdroje) financování projektu
IV. Celkový přehled všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu:
(5 MB max.)
VI. Závěrečná zpráva
Dokumentace realizace projektu obsahující způsob uvedení skutečnosti, že se město Březnice podílelo na financování projektu (např. propagační materiály, plakáty, fotografie, pozvánky, jiné tiskopisy apod.) dle čl. ...., odst. ........... smlouvy
(5 MB max.)
VII. Prohlášení příjemce:
1) Příjemce dotace potvrzuje svým podpisem, že veškeré výše uvedené náklady byly uhrazeny. 2) Příjemce nese plnou odpovědnost za to, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a správné. 3) Příjemce dotace potvrzuje svým podpisem, že vyúčtování neobsahuje žádn
calendar