Navigace

Obsah

Elektronická podatelna Městského úřadu v Březnici

v souladu s Vyhláškou Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

 
čl. 1
Základní údaje

1.      Elektronická adresa:mu@breznice.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem datových zpráv podepsaných zaručeným elektronickým podpisem doručovaných obecnímu úřadu.

2.      Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice

3.      Adresa pro zasílání dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

       elektronická adresa: podatelna@breznice.cz ; případně na poštovní adresu úřadu.

       Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

 
čl. 2
Přijetí a doručení datové zprávy

1.      Za doručenou datovou zprávu se považuje datová zpráva dostupná elektronické podatelně Městského úřadu v Březnici.

2.      Zjistí-li se u datové zprávy chybný formát nebo škodlivý kód (virus apod.), který může ohrozit informační systém, je datová zpráva vyřazena.

3.      Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu o zařazení do zpracování (viz níže), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

4.      Doručená datová zpráva se ukládá do úložiště (schránky) datových zpráv ve tvaru, ve kterém byla přijata. Spolu s datovou zprávou se ukládá zaručený elektronický podpis.

5.      Doručená datová zpráva je podatelnou obecního úřadu zaevidována a předána elektronicky k dalšímu zpracování určenému zaměstnanci.

6.      Určený zaměstnanec ověří platnost a správnost zaručeného elektronického podpisu (popř. elektronické značky) a předepsané náležitosti datové zprávy.

7.      Zjistí-li se, že zaručený elektronický podpis (elektronická značka) pozbyl platnosti, ověří se, zda je připojeno platné kvalifikované časové razítko. Čas uvedený v kvalifikovaném časovém razítku rozhodne o platnosti datové zprávy. Úkony potřebné k ověření platného elektronického podpisu, jeho kvalifikovaného certifikátu a k ověření kvalifikované elektronické značky jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice.

8.      Pokud není součástí datové zprávy kvalifikované časové razítko, je podepsaná osoba obeznámena se skutečností, že nelze provést všechny úkony vedoucí k ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu (elektronické značky).

9.      O výsledku zjištění skutečností dle bodu 7. a 8. tohoto článku se zaznamenávají údaje, které tyto skutečnosti dokládají.

 
čl. 3
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

1.      Po doručení na adresu elektronické podatelny bude odesílateli sdělena zpráva o doručení datové zprávy na elektronickou podatelnu v případě, že bude současně doručena žádost o potvrzení přijetí. Generace zprávy o doručení není povinná a nebude elektronicky podepsána.

Vaše zpráva
Komu: ........................................

Předmět: .................................................

Odeslaná dne: ..........................................

byla přečtena dne .....................v ....................... hodin

 

2.      Po zařazení této zprávy do zpracování a kontrole všech náležitostí včetně elektronického podpisu bude odesílateli zaslána zpráva

Potvrzení o zařazení do zpracování datové zprávy podatelnou Městského úřadu v Březnici

Datová zpráva byla zařazena a zpracována podatelnou Městského úřadu v Březnici

dne: DD-MM-RRRR

Vaše zpráva je v podacím deníku identifikována pod č.j. RR/xxxx

Jméno a příjmení pracovníka úseku, kterému byla žádost předána k vyřízení

      Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného pracovníka obecního úřadu. Úřad zasílá zprávu o zařazení do tří dnů ode dne zařazení do zpracování na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Odesílatel je oprávněn požádat úřad o zaslání potvrzení o doručení na jinou adresu. Vrátí-li se zpráva o doručení zpět úřadu jako nedoručitelná, učiní úřad ještě jeden pokus o doručení.

 
čl. 4

Technické parametry datových zpráv a fyzických nosičů, na kterých lze předávat datové zprávy

1.      Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

       pdf, doc, jpg, rtf, txt, xls.

2.      Datové zprávy jsou přijímány na 3,5“ disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD ve formátu čitelném pod OS MS WINDOWS.

 
čl. 5
Odesílání datové zprávy

1.      Odesílaná datová zpráva se v elektronické podatelně ukládá do úložiště (schránky) ve tvaru, ve kterém je odesílána. Zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka se ukládá spolu s datovou zprávou.

2.      Před odeslání zprávy z obecního úřadu prochází zpráva kontrolou výskytu škodlivého kódu.

3.      Odesílána zpráva se eviduje v souladu s platnou směrnicí – Spisový a skartační řád Městského úřadu v Březnici s tím, že čas odeslání datové zprávy je zaznamenán s přesností na sekundu.

čl. 6

Seznam oprávněných pracovníků úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Jméno/Název
Platnost od
Platnost do
Pavla Cibulková
6.6.2008
30.6.2009
Zdena Boltnarová
6.6.2008
30.6.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 7

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

1.      Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému subjektu je určeno a kdo jej činí. V podání prostřednictvím elektronického telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele (elektronická adresa, poštovní adresa). Neobsahuje-li tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2.      Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§19)

              musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo

              nemusí být podepsáno, v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit další náležitosti.

3.      Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

4.      Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž podání neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.