Navigace

Obsah

Projekt rekonstrukce místní komunikace Za lihovarem v Březnici

ROP, eu

breznice

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace Za Lihovarem v Březnici"


Rekonstrukce místní komunikace Za Lihovarem byla započata v červenci 2015 a byla ukončena 30.10.2015. Tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy, priorita: 1 Doprava, oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Celkem bylo zrekonstruováno 507 m vozovky. Celkové investiční výdaje projektu činí 4 083 623 Kč. Poskytnutá dotace bude v maximální výši 85% ze způsobilých výdajů projektu.
Vítězný dodavatele stavebních prací společnost STRABAG, a.s. dokončil projekt ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací.
Realizací projektu došlo ke zlepšení dostupnosti areálu Lihovaru, k odklonu nákladní dopravy z centrální části města, bylo doplněno dopravní značení a nově vznikly 3 sjezdy a 6 křižovatek. Těmito opatřeními bude zajištěna větší bezpečnost obyvatel, zlepší se životní prostředí z důvodu snížení prašnosti, hlučnosti a emisí. Bude podpořen další rozvoj podnikání v areálu Lihovaru, což vytvoří prostor pro vznik nových pracovních míst.


Slavnostní ukončení projektu za účasti představitele poskytovatele dotace ROP Střední Čechy bude dne 23.11.2015 od 12 hod. , křižovatka ul. Ludvíka Kuby/Za Lihovarem (železniční přejezd), tímto srdečně zveme veřejnost k účasti.