Navigace

Obsah

výběrové řízení na strážníka MP (1.3 MB)                 1     MĚSTSKÁ POLICIE BŘEZNICE    1

!!! PŘIDEJ SE K NÁM !!!

Městská policie Březnice vyhlašuje výběrové řízení na strážníka

výběrové řízení (1.3 MB)

DR.Jurenky 158 , služební linka 731 519 425

Zastupitelstvo města Březnice v souladu s ustanovením §10 písm.d), §35 a §84 odst.2)písm.d),i) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §1 odst.1 a §27 zák.č.553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 29.6.2010 a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o         Městské Policii

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městská Policie zejména:

-přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

-dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

-dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

-se podílí na prevenvci kriminality v obci

-odhaluje přestupky a jiné správní delikty již projednávání je v působnosti obce

-se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku

-provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

-se podílí na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

-poskytuje statistické údaje Ministerstvu vnitra ( o městské policii )

Městskou Policii řidí místostarosta města Březnice Roman Vácha.Vedením je pověřen velitel MP František Otta.Vedení odpovídá za soustavné zvyšování úrovně městské policie a přitom se opírá o podněty vlastních pracovníků,občanů města i o zkušenosti ostatních měst ČR.Při plnění úkolů spolupracuje Městská Policie s Policií ČR,odbory MÚ a orgány státní správy.Celkový počet strážníků je 4 pro přímý výkon služby.

11 13 12

                           

             !!! POŘÁDEK A BEZPEČÍ !!!