Navigace

Obsah

Stavební úřad Březnice
(územní a stavební řízení)

Obecný stavební úřad je pověřen výkonem státní správy. Řídí se:

- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon),

- zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový),

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

- prováděcími vyhlášky a dalšími souvisejícímu právními předpisy.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl zrušen a tedy nahrazen (novým) stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.

Ale pozor: ve věcech týkajících se územního plánování a záměrů podle (nového) stavebního zákona se stanovenými výjimkami se do 1. 7. 2024 nadále řídíme stávajícími pravidly danými tímto (starým) stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v souladu se zvláštními ustanoveními o použitelnosti nového stavebního zákona danými § 334a zákona č. 823/2021 Sb. 

Stavební úřad Březnice vykonává svoji činnost ve správním obvodě, který je daný těmito katastrálními územími: Bor u Březnice, Březnice, Bubovice u Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hořejany, Hudčice, Hvožďany, Chrást u Tochovic, Koupě, Kletice, Leletice, Martinice u Březnice, Nestrašovice, Oslí, Počaply u Březnice, Pozdyně, Pročevily, Přední Poříčí, Roželov, Stražiště, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tušovice, Tochovice, Vacíkov, Volenice u Březnice.

 

Stavební úřad provádí zejména tyto činnosti:

 • vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

 • vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • vydává územní rozhodnutí o: umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu
 •  vydává ohlášení záměru (územní souhlas)
 •  vydává souhlas s ohlášením staveb
 •  vydává stavební povolení
 •  vydává rozhodnutí nebo souhlas o změně stavby před dokončením
 •  vydává rozhodnutí nebo souhlas o změně užívání stavby nebo její části
 •  vykonává kontrolní prohlídky rozestavěných staveb
 •  vydává kolaudační souhlas (souhlas s užíváním stavby, kolaudační rozhodnutí)
 •  povoluje předčasné užívání stavby
 •  vydává rozhodnutí o zkušebním provozu
 •  povoluje odstranění stavby
 • ověřuje pasport stavby
 • vydává souhlas s dělením pozemků
 • povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
 • vydává výjimku z obecných požadavků na výstavbu
 • vydává souhlas s prodloužení lhůty k dokončení stavby