Navigace

Obsah

OMLOUVÁME SE, STRÁNKY JSOU NYNÍ V ÚPRAVĚ

 

Stavební úřad Březnice
(územní a stavební řízení)

Obecný stavební úřad je pověřen výkonem státní správy podle zákona č.  183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ a  jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů,  např. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, č. 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání  území, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební úřad Březnice vykonává svoji činnost ve správním obvodě, který je daný těmito katastrálními územími: Bor u Březnice, Březnice, Bubovice u Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hořejany, Hudčice, Hvožďany, Chrást u Tochovic, Koupě, Kletice, Leletice, Martinice u Březnice, Nestrašovice, Oslí, Počaply u Březnice, Pozdyně, Pročevily, Přední Poříčí, Roželov, Stražiště, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tušovice, Tochovice, Vacíkov, Volenice u Březnice.

 

Stavební úřad provádí zejména tyto činnosti:

 •  vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání:

- regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

- územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

 •  vydává územní rozhodnutí o:

              - umístění stavby nebo zařízení

              - změně využití území

              - změně vlivu užívání stavby na území

              - dělení nebo scelování pozemků

              - ochranném pásmu

 •  vydává Ohlášení záměru (územní souhlas)
 •  vydává souhlas s ohlášením staveb
 •  vydává stavební povolení
 •  vydává rozhodnutí nebo souhlas o změně stavby před dokončením
 •  vydává rozhodnutí nebo souhlas o změně užívání stavby nebo její části
 •  vykonává kontrolní prohlídky rozestavěných staveb
 •  vydává kolaudační souhlas (souhlas s užíváním stavby, kolaudační rozhodnutí)
 •  povoluje předčasné užívání stavby
 •  vydává rozhodnutí o zkušebním provozu
 •  povoluje odstranění stavby
 • ověřuje pasport stavby
 • vydává souhlas s dělením pozemků
 • povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
 • vydává výjimku z obecných požadavků na výstavbu
 • vydává souhlas s prodloužení lhůty k dokončení stavby

 

Tiskopisy a formuláře

 

Územní rozhodnutí - žádosti

 

 

 

 

 

 

 

Územní souhlas, společný souhlas a ohlášení stavby - žádosti

 

 

 

 

 

Povolení stavby, umístění a povolení stavby - žádosti

 

 

 

 

 

Změny staveb - žádosti

 

 

 

Předčasné užívání, zkušební provoz - žádosti

 

 

 

 

Kolaudace - žádosti

 

 

 

Kolaudace stavby  - kolaudační rozhodnutí - pro stavby povolené do 31.12.2006

Kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby - pro stavby povolené od 1.1.2007 

 

Žádost ke stažení zde: Kolaudace stavby - pro stavby povolené do 31.12.2006

                                         Kolaudační souhlas - pro stavby povolené od 1.1.2007 (ne pro RD)

Žádosti ke stažení zde: Ohlášení dokončení stavby

                                          Prohlášení stavebníka o dokončení stavby

                                          Přidělení čísla popisného

                                          Informačni zápis do RUIAN

 

 

Žádost ke stažení zde: Odstranění stavby

 

Žádost ke stažení zde: Oznámení stavebního záměru s certifikátem a.i.

Žádost ke stažení zde: Oznámení změny v užívání stavby

 

Žádost ke stažení zde: Potvrzení existence stavby

 

Žádost ke stažení zde: Souhlas s dělením pozemku

 

Žádost ke stažení zde: Kácení dřevin

 

Žádost ke stažení zde: Výjimka z obecných požadavků na výstavbnu

 

Žádost ke stažení zde: Prodloužení lhůty pro dokončení stavby

 

pokus