Navigace

Obsah

Stavební úřad Březnice
(územní a stavební řízení)

Obecný stavební úřad je pověřen výkonem státní správy podle zákona č.  183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ a  jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů,  např. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, č. 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání  území, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební úřad Březnice vykonává svoji činnost ve správním obvodě, který je daný těmito katastrálními územími: Bor u Březnice, Březnice, Bubovice u Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hořejany, Hudčice, Hvožďany, Chrást u Tochovic, Koupě, Kletice, Leletice, Martinice u Březnice, Nestrašovice, Oslí, Počaply u Březnice, Pozdyně, Pročevily, Přední Poříčí, Roželov, Stražiště, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tušovice, Tochovice, Vacíkov, Volenice u Březnice.

 

Stavební úřad provádí zejména tyto činnosti:

 •  vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání:

- regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

- územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

 •  vydává územní rozhodnutí o:

              - umístění stavby nebo zařízení

              - změně využití území

              - změně vlivu užívání stavby na území

              - dělení nebo scelování pozemků

              - ochranném pásmu

 •  vydává Ohlášení záměru (územní souhlas)
 •  vydává souhlas s ohlášením staveb
 •  vydává stavební povolení
 •  vydává rozhodnutí nebo souhlas o změně stavby před dokončením
 •  vydává rozhodnutí nebo souhlas o změně užívání stavby nebo její části
 •  vykonává kontrolní prohlídky rozestavěných staveb
 •  vydává kolaudační souhlas (souhlas s užíváním stavby, kolaudační rozhodnutí)
 •  povoluje předčasné užívání stavby
 •  vydává rozhodnutí o zkušebním provozu
 •  povoluje odstranění stavby
 •  a další činnosti podle stavebního zákona
 • ověřuje pasport stavby
 • vydává souhlas s dělením pozemků
 • povolení kácení rostoucí mimo les
 • vydává výjimku z obecných požadavků na výstavbu
 • vydává souhlas s prodloužení lhůty k dokončení stavby

 

Informace, tiskopisy a formuláře

Územně plánovací informace podle §21 odst. 1 písm a) - c) stavebního zákona

Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,

b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.

 

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 

Žádost ke stažení zde: Umístění stavby

 

Rozhodnutí o změně využití území

Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Rozhodnutí o změně využití území vyžadují:

a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1,

b) stanovení dobývacího prostoru,

c) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,

d) hřbitovy,

e) změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,

f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

 

Žádost ke stažení zde: Změna využití území

 

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují takové změny v užívání stavby, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 

Žádost ke stažení zde: Změna vlivu užívání stavby na území

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby.
Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr. 

 

Žádost ke stažení zde: Dělení nebo scelování pozemků

 

Rozhodnutí o ochranném pásmu

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.

 

Žádost ke stažení zde: Rozhodnutí o ochranném pásmu

Oznámení záměru - (Územní souhlas)

Územní souhlas lze vydat, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jednodušší forma řízení k umístění menších staveb ve většině případů umístění drobných doplňkových staveb u rodinných domů (kolny, zahradní domky, pergoly atd.). 

 

Žádost ke stažení zde: Oznámení záměru

                                          Společné oznámení záměru

Ohlášení stavby

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují dle § 104 stavebního zákona

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m² celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m² celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m² celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 70 m² celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m² nejvíce však do 1 000 m², které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

 

Žádost ke stažení zde: Ohlášení stavby

Stavební povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. 

 

Žádost ke stažení zde: Stavební povolení

Společné územní a stavební řízení

V určitých případech lze vydat společné územní rozhodnutí a stavební povolení Žadatel připojí k žádosti společnou dokumentaci včetně příslušných vyjádření a stanovisek.

 

Žádost ke stažení zde: Společné územní a stavební řízení

Změna stavby před dokončením

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení.

 

Žádost ke stažení zde: Změna stavby před dokončením

Předčasné užívání stavby

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

 

Žádost ke stažení zde: Předčasné užívání stavby

Kolaudace stavby  - kolaudační rozhodnutí - pro stavby povolené do 31.12.2006

Kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby - pro stavby povolené od 1.1.2007 (neplatí pro rodinné domy)

 

Žádost ke stažení zde: Kolaudace stavby - pro stavby povolené do 31.12.2006

                                         Kolaudační souhlas - pro stavby povolené od 1.1.2007 (ne pro RD)

Kolaudační souhlas

Tento souhlas se vydává pro stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě tohoto kolaudačního souhlasu. Souhlas se vydává na žádost stavebníka. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (pokud se při stavbě změnila zastavěná plocha nebo vznikla nová stavba), zajistí stavebník geometrický plán.

!!!! po novele stavebního zákona se rodinné domy nekolaudují!!!

K 1.1.2018 byl bez náhrady zrušen § 120 stavebního zákona, tj. možnost užívat stavbu na základě oznámení záměru započít s užíváním  stavby. Dokončené stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona nebo stavby, které vyžadovaly stavební povolení, a jejichž vlastnosti mohl budoucí uživatel ovlivnit (dále jen ,,stavební objekty''), nebudou vyžadovat kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí, tj. bude možné začít s jejich užíváním po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.

Pokud stavebník hodlá započít užívání rodinného domu pro svoji potřebu, kdy jako budoucí uživatel mohl ovlivnit vlastnosti stavby, vyplní žadatel (stavebník) všechny tyto potřebné podklady.

 

Žádosti ke stažení zde: Ohlášení dokončení stavby

                                          Prohlášení stavebníka o dokončení stavby

                                          Přidělení čísla popisného

                                          Informačni zápis do RUIAN

 

Jestli-že stavebník bude využívat stavbu rodinného domu ke komerčním účelům (pronájem či prodej), kdy budoucí uživatel nemohl ovlivnit vlastnosti stavby. Podá stavebník žádost o KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s veškerými náležitostmi a podklady.

 

Zkušební provoz

Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě.

 

Ohlášení odstranění stavby

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

 

Žádost ke stažení zde: Odstranění stavby

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem.

 

Žádost ke stažení zde: Oznámení stavebního záměru s certifikátem a.i.

 

Oznámení změny v užívání stavby

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

 

Žádost ke stažení zde: Oznámení změny v užívání stavby

Potvrzení existence stavby (pasport stavby)

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla pořízena nebo se nedochovala v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

Žádost ke stažení zde: Potvrzení existence stavby

Souhlas s dělením pozemku

V jednodušších případech může stavební úřad na žádost stavebníka vydat souhlas s dělením pozemku dle geometrického plánu.

 

Žádost ke stažení zde: Souhlas s dělením pozemku

Kácení dřevin rostoucí mimo les

Stavební úřad Březnice vydává rozhodnutí pouze pro Březnici a její části (tj. Bor, Dobrá Voda, Přední Poříčí, Zadní Poříčí, Martinice). Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les se vydává pro dřeviny obvodu větší než 80 cm ve výšce 1,3 m a souvislé ploše keřů větší než 40 m2.

 

Žádost ke stažení zde: Kácení dřevin

Výjimka z obecných požadavků na výstavbu

Výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

 

Žádost ke stažení zde: Výjimka z obecných požadavků na výstavbnu

 

Prodloužení lhůty pro dokončení stavby

Prodloužení lhůty pro dokončení stavby lze povolit u staveb již zahájených. Žádost se podává před uplynutím lhůty stavebního povolení.

 

Žádost ke stažení zde: Prodloužení lhůty pro dokončení stavby

 

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona:

1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují   

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2*,

b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a)* nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e)*,

c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

e) stavby a zařízení, a to

     

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o uložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepení, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, která mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;

5. distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov;

6. distribuční soustava v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody,

7. rozvodné tepelné zařízení s výjimkou budov;

8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;

9. stavby  a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;

10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;

11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;

12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;

13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

14. oplocení;

15. reklamní a informační zařízení;

16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;

17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

18. bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavením pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci;

19. stožáry pro vlajky výšky nad 8 m.

 

79 odst. 2

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,

c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,

d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací sítě,

e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,

f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím 1), a které se nacházejí v zastavěném území či zastavitelné ploše

g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,

h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,

i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,

j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,

k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,

l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,

m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,

n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení  nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavy pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,

q) stavby mostních vah,

r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,

s) výměna vedení technické infrastruktury 69), pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma,

t) prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.

 

*§ 80 odst. 3 písm. a)

a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím 1), pokud nedochází k nakládání s odpady,

 

* §80 odst. 3 písm. e)

e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin není v rozporu s územně plánovací dokumentací, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.