Obsah

       

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BŘEZNICI

platný od 1. 8. 2018

 

1. Knihovní řád vymezuje právní vztahy mezi Městskou knihovnou Březnice a uživateli jejích služeb a je pro obě strany závazný.

Knihovní řád je k nahlédnutí každému uživateli v prostorách knihovny, na webových stránkách www.breznice.cz  a každý uživatel knihovny jej obdrží při registraci.

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každý občan starší 15 let, způsobilý ve smyslu občanskoprávních předpisů k právním úkonům po předložení platného občanského průkazu.

Občan ve věku do 15 let se může stát registrovaným uživatelem s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Žadatel  o registraci podepíše přihlášku, převezme průkaz uživatele knihovny a uhradí registrační poplatek (viz. Ceník).

Průkaz uživatele je nepřenosný a uživatel odpovídá za jeho zneužití

Registrovaný uživatel je povinen dodržovat knihovní řád Městské knihovny Březnice a neprodleně hlásit knihovně změnu jména, bydliště a občanského průkazu.

Městská knihovna Březnice zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným uživatelem nebo jeho zástupcem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

2. Výpůjční lhůty

Uživatel může mít dokumenty půjčeny absenčně po dobu jednoho kalendářního měsíce.

Po uplynutí řádné výpůjční lhůty je možno si telefonicky, e-mailem nebo osobně výpůjčky prodloužit až na tři kalendářní měsíce.

Nevrátí-li uživatel půjčené dokumenty včas a řádně si je neprodlouží, budou mu účtovány poplatky z prodlení  (viz. Ceník).

Uživatel je povinen se o vypůjčené dokumenty řádně starat, chránit je před poškozením, ztrátou, odcizením a neznehodnocovat je podtrháváním a psaním poznámek. Škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením dokumentu je uživatel povinen nahradit (viz. Ceník).

Dokumenty, které jsou objednány prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby (MVS) může mít uživatel absenčně půjčeny po dobu jednoho měsíce.

V případě, že uživatel bude vyžadovat prodloužení výpůjční doby, musí kontaktovat nejméně 7 dní předem knihovnu, telefonicky, e- mailem nebo osobně.

Nevrátí-li dokumenty půjčené prostřednictvím služby MVS včas (do jednoho kalendářního měsíce ode dne vypůjčení a řádně si je neprodlouží, budou mu účtovány poplatky z prodlení (viz. Ceník).

 

3. Jiná ustanovení

Uživatel zodpovídá i za jiné škody na majetku knihovny (poškození nábytku, oken atd.) podle obecně platných předpisů.

Do knihovny nemají přístup psi ani jiná zvířata, nesmí se do jejích prostor nosit jídlo a pití.

   

 

4. Služby knihovny pro registrované čtenáře

    - půjčování dokumentů (odborné literatury, beletrie, literatury pro děti, periodik)           z knihovního fondu Městské knihovny Březnice mimo prostory knihovny (absenční     výpůjčky) nebo ke studiu v knihovně (prezenční výpůjčky)

    - rezervace dokumentů

    - on-line katalog Tritius

    - studovna prezenčně zapůjčených dokumentů

    - půjčování dokumentů objednaných z jiných knihoven ČR – Meziknihovní výpůjční   služba

    - poskytování přístupu k internetu

    - poskytováním reprografických služeb z vlastního knihovního fondu nebo z donesených   dokumentů uživatelem

    - pořádání kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí

   

CENÍK SLUŽEB pro registrované uživatele platný od 1. 8. 2018

 

 Registrační poplatky

 

                                                                      Pololetní poplatek            Roční poplatek

       

    - uživatelé do 15 let                                              30 Kč                                60 Kč                               

    - uživatelé od 15 let                                              75 Kč                              150 Kč

    - uživatelé od 60 let                                              30 Kč                                60 Kč

 

Pokud jsou registrovaní uživatelé sourozenci do 15 let, platí registrační poplatek pouze jeden. Každý další má registraci zdarma.

 

 

Poplatky za Meziknihovní výpůjční služby

 

  • jeden dokument                                                                                                            50 Kč

 

   

Poplatky z prodlení        

                                                                        uživatelé nad 15 let      uživatelé do 15 let                

1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční doby)              10 Kč                            5 Kč  

2. upomínka (2 týdny po 1. upomínce)                             15 Kč                            8 Kč

3. upomínka (2 týdny po 2. upomínce)                             20 Kč                          15 Kč 

4. předsoudní upomínka                                                     50 Kč                           20 Kč

   

Náklady spojené s upomínáním (vystavení upomínky + poštovné)                              35 Kč

 

Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.   

  

 

Poplatky za ztráty a poškození

 

  • ztráta knihy                                                                                                        cena dokumentu
  • ztráta periodika                                                                                                 cena dokumentu
  • poškození čárové kódu na dokumentu                                                                             10 Kč
  • poškození obalu na dokumentu                                                                                           5 Kč
  • poškození dokumentu podtrháváním, zvýrazňováním                                                   50 Kč
  • poškození dokumentu - odpis - (již nelze půjčit dalším uživatelům)        cena dokumentu  ztráta průkazu uživatele                                                                                                      20 Kč

 

Služby internetu

 

  • ½ hodina                                                                                                                             zdarma
  • každá další započatá ½ hodina                                                                                         15 Kč

 

 

Reprografické služby

 

  • kopie, tisky 

A4 jednostranně                                                                                                                2 Kč

A4 oboustranně                                                                                                                 3 Kč

A3 jednostranně                                                                                                                3 Kč

A3 oboustranně                                                                                                                 6 Kč

barva jednostranně                                                                                                          20 Kč

 

 

 

Knihovna má právo do vypořádání pohledávek pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

 

  

V Březnici dne 1. 8. 2018