Navigace

Obsah

 ! UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O VEŘEJNOU PODPORU !

Žádosti o veřejnou podporu budou přijímány v termínu 

1.8.2023 - 31.10.2023

Pravidla a žádost pro poskytování dotací

 

Pravidla pro poskytování podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice

(dále jen „Pravidla“)

Preambule

Město Březnice považuje za důležitou činnost nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), které sdružují jeho obyvatele a které v Březnici prokazatelně a pozitivně působí. Živoucí občanská společnost je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život ve městě a rozvoj všeobecné pospolitosti a společenské soudržnosti. Město Březnice (dále jen „Poskytovatel“) si též uvědomuje svoji roli mikroregionálního centra, jehož rozvinutá síť NNO nabízí možnosti aktivního trávení volného času i obyvatelům okolních obcí, čímž pozitivně ovlivňuje kvalitu života na venkově. Z těchto důvodů chce v rámci svých možností a na základě stanovených pravidel finančně podporovat jejich činnost.

Čl. I

Definice pojmů

 1. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely těchto Pravidel význam uvedený v tomto ustanovení:

Člen – fyzická osoba s trvalým pobytem či s trvalým bydlištěm v obci ve správním území obce s pověřeným obecním úřadem Březnice (obce Březnice, Chrást, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice), která splňuje některou z těchto charakteristik:

 1. fyzická osoba, která je členem Žadatele a/nebo Příjemce podle jeho platných stanov;
 2. fyzická osoba, která nenaplňuje charakteristiku člena Žadatele a/nebo Příjemce ve smyslu bodu a), ale k vykonávání činnosti v rámci aktivit Žadatele a/nebo Příjemce je povinna provést u něho určitým způsobem registraci;
 3. fyzická osoba, která nenaplňuje charakteristiku člena Žadatele a/nebo Příjemce ve smyslu bodu a), ale je za jeho Člena považována ze svého přiznaného statusu;
 4. fyzická osoba, která je jakýmkoli ze způsobů uvedených v bodech a)-c) organizována u Žadatele a/nebo Příjemce se sídlem mimo území města Březnice, který prokazatelně vyvíjí aktivity na území města Březnice[1].

Za Člena Žadatele a/nebo Příjemce se nepovažuje taková fyzická osoba, která je Členem právnické osoby, jež je členem Žadatele a/nebo Příjemce.

Elektronický nástroj – Webová aplikace přístupná pro registrované Žadatele z oficiálních webových stránek Poskytovatele www.breznice.cz .

Nahrazená pravidla – Pravidla pro poskytování podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice, která byla schválena zastupitelstvem Poskytovatele dne 14. 11. 2017 usnesením č. 171114/2.  

Nezpůsobilé výdaje – výdaje, které nemohou být hrazeny z Podpory poskytované ve formě Dotace, protože nevyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění:

 1. ostatní osobní výdaje a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjemce;
 2. výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
 3. odměny členů statutárních či kontrolních orgánů Příjemce;
 4. odstupné, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 5. výdaje na pohoštění nad rámec pitného režimu a stravování účastníků akce konané v přímé souvislosti s činností Příjemce;
 6. účetně nedoložitelné výdaje.

Podpora – finanční prostředky poskytované z rozpočtu Poskytovatele podle těchto Pravidel.

Příjemce – právnická osoba, které byla poskytnuta Podpora podle těchto Pravidel.

Závěrečná zpráva – souhrn informací poskytnutých Příjemcem Podpory ve formě Dotace prostřednictvím Elektronického nástroje, který poskytuje Poskytovateli základní informace o jeho činnosti a hospodaření v roce poskytnutí Podpory a obsahuje všechny náležitosti a dokumenty sloužící k vyúčtování Podpory.

Způsobilé výdaje – výdaje neuvedené v definici pojmu Nezpůsobilé výdaje. Způsobilost výdajů na odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, může být omezena ve smlouvě o poskytnutí Podpory.

Žadatel – právnická osoba, která požádala Poskytovatele o poskytnutí Podpory podle těchto Pravidel a která má statistickou právní formu:

 • spolek;
 • pobočný spolek;
 • nadace;
 • nadační fond;
 • obecně prospěšná společnost;
 • ústav;
 • církevní organizace a náboženská společnost.

Pro vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že podle těchto Pravidel nelze poskytnout jakoukoli formu finanční podpory fyzickým osobám či právnickým osobám s jinou statistickou právní formou než je uvedeno výše.

Čl. II

Základní informace o Podpoře

 1. Podpora je poskytována výhradně na pokrytí části provozních výdajů spojených s veřejně prospěšnou činností Žadatele. Podporu lze použít pouze na účel uvedený ve smlouvě o poskytnutí Podpory a v kalendářním roce, ve kterém byla Příjemci poskytnuta.
 2. Podpora dosahující maximální výše 10.000,-Kč se poskytuje výhradně ve formě daru podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že tento limit platí též pro roční úhrn finančních prostředků poskytnutých Příjemci ve formě daru z rozpočtu Poskytovatele. Podpora přesahující tento limit bude poskytována ve formě Dotace podle následujícího odstavce.
 3. Podpora přesahující částku 10.000,-Kč se poskytuje výhradně ve formě individuální dotace (dále jen „Dotace“) podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
 4. Minimální výše Podpory poskytované podle těchto Pravidel činí 2.000,-Kč.
 5. Podpora se poskytuje výhradně bezhotovostním převodem na účet Žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí Podpory. Hotovostní výplata Podpory nebude umožněna.
 6. Na poskytnutí Podpory podle těchto Pravidel není právní nárok.

 

Čl. III

Podmínky pro poskytování Podpory

 1. Podporu podle těchto Pravidel lze poskytnout pouze Žadateli, který splňuje současně všechna následující kritéria přijatelnosti:
 1. Žadatel musí mít statistickou právní formu uvedenou v definici pojmu Žadatel;
 2. Žadatel musí vykonávat nejméně roční prokazatelnou činnost na území města Březnice; pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že nejméně roční prokazatelnou činností na území města Březnice se nerozumí nejméně roční trvání právní subjektivity Žadatele.
 3. sídlo Žadatele musí být na území města Březnice;  systémová výjimka je poskytována pouze Žadatelům se sídlem mimo území města Březnice, kteří splňují kritérium uvedené v čl. I, odst. 1, písm. d) těchto Pravidel;
 4. Žadatel nesmí mít vůči Poskytovateli žádné dluhy po lhůtě splatnosti;
 5. Žadatel musí splnit veškeré podmínky smlouvy o poskytnutí Podpory, pokud mu byla poskytnuta Podpora podle těchto Pravidel, případně podle Nahrazených pravidel;
 6. Žadatel nesmí být likvidaci podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 7. žadatel nesmí být v insolvenci podle příslušných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
 8. na majetek Žadatele nesmí být uvalena exekuce podle příslušných ustanovení zákona č.  120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění;
 9. Žadatel nesmí být spolkem založeným za účelem sdružení vlastníků či nájemců bytových jednotek;
 10. je-li Žadatel zapsán ve veřejném rejstříku, musí být ve vztahu k němu ve sbírce listin vedené veřejným rejstříkem k dispozici minimálně výpis z veřejného rejstříku s uvedením osob oprávněných k jednání za Žadatele a platné stanovy.

Ustanovení čl. III, odst. 1, písm. j) se nevztahují na pobočné spolky, u kterých je zřejmé, že se jejich činnost řídí stanovami spolku hlavního a které uspokojivým způsobem zdůvodní neuvádění osob za ně jednajících ve veřejném rejstříku.

 1. Podporu lze poskytnout pouze Žadateli, který svoji žádost podal v termínu stanoveném Poskytovatelem prostřednictvím Elektronického nástroje. Žádost podaná jiným způsobem bude Žadateli vrácena obyčejnou poštovní zásilkou odeslanou na v žádosti uvedenou adresu s odkazem na toto ustanovení Pravidel.
 2. Žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o poskytnutí Podpory v jednom kalendářním roce. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že Poskytovatel stanoví lhůtu pro podávání žádostí o poskytnutí Podpory na další kalendářní rok tak, že tato lhůta uplyne v kalendářním roce, v němž bude Podpora poskytována.
 3. Lhůta pro podání žádosti je obvykle od 1. 8. do 31. 10. roku předcházejícího roku, na který je Podpora požadována. Informace o možnosti podávat žádosti o poskytnutí Podpory prostřednictvím Elektronického nástroje bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Poskytovatele www.breznice.cz, případně též v Březnických novinách. Poskytovatel je oprávněn tuto lhůtu změnit, o případné změně bude informovat způsobem uvedeným v tomto odstavci.
 4. Žádost o poskytnutí Podpory, informace o výši poskytnuté Podpory a smlouvy o jejím poskytnutí mohou být Poskytovatelem zveřejněny obvyklým způsobem.

 

 

Čl. IV

Administrace Podpory

 1. Zaměstnanec Poskytovatele určený k činnostem souvisejícím s administrací Podpory:
  1. zkontroluje prostřednictvím Elektronického nástroje doručené žádosti z hlediska jejich úplnosti a přijatelnosti podle těchto Pravidel a vyřadí případné nepřijatelné žádosti; oznámení o vyřazení žádosti je Žadateli odesláno do 5 kalendářních dnů od rozhodnutí o vyřazení žádosti;
  2. zkontroluje úplnost přijatelných žádostí a v případě, že žádost obsahuje odstranitelné formální nedostatky a/nebo neobsahuje všechny povinné přílohy, vyzve Žadatele k opravě či doplnění žádosti ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení výzvy;
  3. zpracuje podklady pro projednání přijatelných žádostí v orgánech Poskytovatele Podpory.
 2. Přijatelné žádosti posuzují orgány Poskytovatele Podpory. Tyto žádosti jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
 1. potřebnost a význam podporované činnosti Žadatele;
 2. naléhavost potřeby Podpory pro činnost Žadatele;
 3. délka prokazatelné činnosti Žadatele;
 4. schopnost Žadatele efektivně využívat vícezdrojové financování;
 5. výsledky hospodaření Žadatele;
 6. přínos činnosti Žadatele pro Poskytovatele.
 1. O poskytnutí Podpory podle těchto Pravidel rozhoduje rada Poskytovatele, popřípadě zastupitelstvo Poskytovatele, v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Rozhodujícím kritériem pro určení příslušného orgánu je částka, o kterou Žadatel žádá.
 2. Rozhodnutí příslušného orgánu Poskytovatele je rozhodnutím kolektivního orgánu, tudíž není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše schválené Podpory nebo o zamítnutí žádosti o poskytnutí Podpory.
 3. Rozhodnutí o neposkytnutí Podpory je Žadateli odesláno do 15 kalendářních dnů od rozhodnutí příslušného orgánu Poskytovatele.
 4. Žadatelé, kterým bylo poskytnutí Podpory schváleno, budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory do 2 měsíců od rozhodnutí příslušného orgánu Poskytovatele. Na poskytnutí schválené Podpory ztrácejí nárok tito Žadatelé:
  1. Žadatelé, kteří po podání žádosti o poskytnutí Podpory přestali splňovat některé z kritérií přijatelnosti stanovených těmito Pravidly;
  2. Žadatelé, kteří neuzavřeli smlouvu o poskytnutí Podpory do dvou měsíců od doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Čl. V

Povinnosti Příjemce

 1. Příjemce Podpory poskytované ve formě daru je povinen dodržovat pravidla publicity stanovená těmito Pravidly.
 2. Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace je povinen použít poskytnuté finanční prostředky pouze v souladu se smlouvou o jejím poskytnutí.
 3. Nevyčerpanou část poskytnuté Podpory poskytované ve formě Dotace je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli ve lhůtě a způsobem stanoveným Poskytovatelem ve smlouvě o jejím poskytnutí.
 4. Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace je povinen zpracovat prostřednictvím Elektronického nástroje Závěrečnou zprávu, která bude obsahovat zejména:
 1. zprávu o činnosti Příjemce v roce poskytnutí Podpory;
 2. vyúčtování Podpory;
 3. informace o hospodaření Příjemce v roce poskytnutí Podpory v tomto rozsahu:
  1. přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně veškerých příloh, v případě Příjemce, který je registrován u příslušného finančního úřadu a který v daném roce podal přiznání k dani z příjmů právnických osob;
  2. informace o příjmech a výdajích v daném roce v rozsahu a struktuře uvedené v Elektronickém nástroji v případě Příjemce, na kterého se nevztahuje předchozí ustanovení;
 4. informace prokazující dodržení pravidel publicity podle těchto Pravidel.
 1. Lhůta pro zpracování Závěrečné zprávy prostřednictvím Elektronického nástroje začíná 1. 1.
  a končí 31. 3. 
  roku následujícího po roce, v němž byla Podpora poskytnuta. Příjemci, kteří Závěrečnou zprávu nezpracují v této lhůtě, budou Poskytovatelem k jejímu zpracování  dodatečné lhůtě vyzváni prostřednictvím Elektronického nástroje.
 2. Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace je povinen ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od obdržení výzvy doplnit prostřednictvím Elektronického nástroje chybějící informace či doklady v případě, že Závěrečná zpráva bude Poskytovatelem shledána neúplnou.
 3. Použití Podpory poskytované ve formě Dotace podléhá kontrole příslušných orgánů Poskytovatele. Příjemce Podpory poskytnuté ve formě Dotace je povinen umožnit pověřeným osobám Poskytovatele provádění kontroly, zejména pak kontroly vyúčtování využití Podpory, je-li požadována, kontroly účetní evidence Příjemce (včetně kontroly originálů účetních dokladů uvedených v seznamu účetních dokladů v Závěrečné zprávě) a kontroly evidence Členů Příjemce.
 4. Příjemce Podpory je povinen přiměřeným způsobem dodržovat pravidla publicity stanovená těmito Pravidly takto:
 1. na plakátech, v tiskových materiálech určených Členům Příjemce a široké veřejnosti, na webových stránkách Příjemce apod. bude uváděn text „Činnost zde uvést název Příjemce finančně podporuje město Březnice“;
 2. Příjemce zajistí zveřejnění poděkování v Březnických novinách (formát min. 1/4 tiskové strany) nejpozději do 31. 12., ve kterém byla Podpora poskytnuta; poděkování bude zveřejněno bezúplatně.

Příjemce, který nemůže splnit požadavky na publicitu podle čl. V, odst. 9, písm. a) těchto Pravidel, protože zejména nemá webové stránky, nepořádá akce pro širokou veřejnost apod., naplní pravidla publicity pouze podle čl. V, odst. 9, písm. b).

Čl. VI

Sankce

 1. Pokud bude kontrolou provedenou příslušnými orgány Poskytovatele zjištěno, že Podpora poskytnutá ve formě Dotace nebo její část byla použita v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě o jejím poskytnutí, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat Příjemce o vrácení poskytnutých finančních prostředků ve výši neoprávněně použité částky do 15 dnů od doručení výzvy k jejímu odvodu. Pokud tyto finanční prostředky nebudou vráceny Poskytovateli ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Odvod neoprávněně použité částky a případný úrok z prodlení je Příjemce povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele č.  521695389/0800, přičemž jako variabilní symbol pro identifikaci platby uvede své IČO.
 2. Pokud Příjemce Podpory poskytované ve formě Dotace nezpracuje prostřednictvím Elektronického nástroje řádně a včas Závěrečnou zprávu, je povinen do 15 dnů od doručení výzvy odvést na účet Poskytovatele č.  521695389/0800 úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z výše Dotace, přičemž jako variabilní symbol pro identifikaci platby uvede své IČO.
 3. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí Podpory ve formě Dotace a v Závěrečné zprávě se posuzuje jako neoprávněné čerpání Dotace se všemi z toho plynoucími důsledky.

Čl. VII

Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Tato Pravidla se přiměřeně použijí i pro poskytování Podpory na základě žádostí o její poskytnutí podaných mimo období přijímání žádostí oznámené podle těch to Pravidel a pro poskytování podpory osobám, které nemají právní formu Žadatele stanovenou v čl. I těchto Pravidel.
 2. Na vyúčtování a kontrolu Podpory poskytnuté Poskytovatelem ve formě Dotace v roce 2018 podle Nahrazených pravidel se uplatní ustanovení Nahrazených pravidel.
 3. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo Poskytovatele dne 8. 10. 2019 usnesením č.  ZM8-2019/10
 

[1] V částech obce Březnice: Bor, Březnice, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí a Zadní Poříčí

 

[1] V částech obce Březnice: Bor, Březnice, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí a Zadní Poříčí

 

Odkaz na stránky pro elektronické podání žádosti o podporu

Veškerá komunikace se žadateli probíhá elektronicky formou emailové komunikace. Věnujte prosím péči zadání emailové adresy.

Pro první přihlášení do systému použijte tlačítko registrace v šedivém pruhu a vyplňte požadované náležitosti na stránkách žádosti o podporu.