Obsah

Bývalá jezuitská kolej
Konvent mapa

Na kostel navazuje budova bývalé jezuitské koleje. Stavba byla započata roku 1638 a dokončena roku 1650. Hlavním architektem a projektantem byl jako při realizaci hlavního kostela Carlo Lurago. Březnický pán Přibík Jeníšek z Újezda povolává v roce 1630 jezuity a provádí rekatolizaci velké části jihozápadních Čech. Březničtí jezuité získali v roce 1647 správu na Svaté Hoře u Příbrami. Obě místa propojili roku 1649 tzv. „svatou cestou“ šestnácti křížů s obrazy, které byly později přestavěny na kamenné kapličky.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byla budova využívána jako kasárna a část byla přeměněna na faru. Za první republiky byly v rozsáhlé budově umístěny úřadovny c. k. okresního soudu a c. k. berního úřadu, městské muzeum, škola. Od šedesátých let 20. století zde bylo dřevařské učiliště a po roce 1989 průmyslové podniky. Postupná rekonstrukce východního křídla bývalé jezuitské koleje se postupně stává centrem kultury, společenského setkávání a osvěty pro široké okolí.

Seminář a gymnázium

V roce 1654 byla postavena budova prvního jihočeského gymnázia se seminářem a z Březnice se stalo významné vzdělávací středisko pro jižní i západní kraj. Jezuité dbali na výchovu a hlavně vzdělání chlapců, kteří získávali důležitá místa v církvi i ve státě. Přínos gymnázia byl důležitý i pro Březnici a úpadek společenský a ekonomický se projevil po zrušení řádu v roce 1773.